Cân Nhơn Hòa

Hiển thị 1–12 của 19 kết quả

Thông tin chi tiết: • Phạm vi đo : 2 kg – 100 kg • Giá trị độ chia : 200 g • Cấp chính xác :  IIII • Ký hiệu Phê Duyệt mẫu : PDM 076-2007 • Sai số tối đa : ± 300 g • Sai số tối thiểu : ± 100 g • Ðường [...]

Thông Tin Chi Tiết : • Phạm vi đo : 500 g – 12 kg • Giá trị độ chia : 50 g • Cấp chính xác :  IIII • Ký hiệu Phê Duyệt Mẫu : PDM 071-2007 • Sai số tối đa : ± 75 g • Sai số tối thiểu : ± 25 g • [...]

Thông Tin Chi Tiết : • Phạm vi đo : 2 kg – 120 kg • Giá trị độ chia : 200 g • Cấp chính xác :  IIII • Ký hiệu Phê Duyệt Mẫu : M  130-01-06 • Sai số tối đa : ± 300 g • Sai số tối thiểu : ± 100 g • Ðường [...]

Thông Tin Chi Tiết • Phạm vi đo : 5 kg – 150 kg • Giá trị độ chia : 500 g • Cấp chính xác :  IIII • Ký hiệu Phê Duyệt mẫu : M 82-03-05 • Sai số tối đa : ± 750 g • Sai số tối thiểu : ± 250 g • Ðường [...]

 Thông Tin Chi Tiết • Phạm vi đo : 1 kg – 30 kg • Giá trị độ chia : 100 g • Cấp chính xác :  IIII • Ký hiệu Phê Duyệt Mẫu : PDM 074-2007 • Sai số tối đa : ± 150 g • Sai số tối thiểu : ± 50 g • Ðường [...]

Thông Tin Chi Tiết : • Phạm vi đo : 2 kg – 60 kg • Giá trị độ chia : 200 g • Cấp chính xác :  IIII • Ký hiệu Phê Duyệt Mẫu : PDM 075-2007 • Sai số tối đa : ± 300 g • Sai số tối thiểu : ± 100 g • [...]

Thông Tin Chi Tiết : • Phạm vi đo : 500 g – 10 kg • Giá trị độ chia : 50 g • Cấp chính xác :  IIII • Ký hiệu Phê Duyệt Mẫu : PDM 070-2007 • Sai số tối đa : ± 50 g • Sai số tối thiểu : ± 25 g • Ðường [...]

Thông Tin Chi Tiết : • Phạm vi đo : 50 g – 1 kg • Giá trị độ chia : 5 g • Cấp chính xác :  IIII • Ký hiệu Phê Duyệt Mẫu : PDM 065-2007 • Sai số tối đa : ± 5 g • Sai số tối thiểu : ± 2,5 g • [...]

Thông Tin Chi Tiết :  • Phạm vi đo : 100 g – 2 kg  • Giá trị độ chia : 10 g  • Cấp chính xác :  IIII  • Ký hiệu Phê Duyệt Mẫu : PDM 066-2007  • Sai số tối đa : ± 10 g  • Sai số tối thiểu : ± 5 g  • Ðường kính [...]

Thông Tin Chi Tiết : • Phạm vi đo : 100 g – 4 kg • Giá trị độ chia : 10 g • Cấp chính xác :  IIII • Ký hiệu Phê Duyệt Mẫu : PDM 067-2007 • Sai số tối đa : ± 15 g • Sai số tối thiểu : ± 5 g • Ðường [...]

Thông Tin Chi Tiết : • Phạm vi đo : 200 g – 5 kg • Giá trị độ chia : 20 g • Cấp chính xác :  IIII • Ký hiệu Phê Duyệt Mẫu : PDM 068-2007 • Sai số tối đa : ± 30 g • Sai số tối thiểu : ± 10 g • Ðường kính [...]

  Thông tin chi tiết : • Phạm vi đo : 50 g – 1 kg • Giá trị độ chia : 5 g • Cấp chính xác : IIII • Ký hiệu Phê Duyệt Mẫu : PDM 078-2007 • Sai số tối đa : ± 5 g • Sai số tối thiểu : ± 2.5 g • Kiểm định [...]